به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: چقدر مخالفت‌های غیر منطقی و بدون پایه و اساس درباره توافق‌نامه با چین انجام شد. زمانی که سرمایه‌گذار از خارج می آید و قصد سرمایه گذاری در کشور را دارد، هزار و یک دخالت در کار او انجام می شود و سرمایه گذار خارجی هم عطای این مساله را به لقای آن می‌بخشد. 

وی بیان کرد: سرمایه گذار می‌خواهد در یک منطقه آزاد سرمایه گذاری کند؛ عده ای از طریق دست هایی که در کار دارند می گویند ما را هم باید شریک کنی. این ها مانع است. این مانع سرمایه گذاری است که باید برطرف شود. این موانعی که بویژه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود دارد، بسیار زیاد هستند.