اخبار شرکتها-به گزارش "نود اقتصادی" ،بر اساس صورت های مالی منتشرشده، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران( سمگا) در سال 1400درآمد های عملیاتی خود را با 302درصد افزایش به مبلغ 937میلیارد تومان رساند.

  با توجه به سایر درآمد های غیر عملیاتی ، مجموع سودخالص«سمگا» برای سال مذکور به عدد یک هزارو 100میلیارد تومان (1101ریال به ازاء هر سهم) رسیده است. 

  

روند روبه رشد سودسازی «سمگا» در ماه های ابتدایی سال جاری نیز ادامه یافت تا در مجموع نسبت قیمت به درآمد شرکت به زیر میانگین بازار برسد. در حال حاضر این نسبت برای سمگا در حدود عدد 6.54است که در محدوده ارزندگی قرار دارد.

براساس سابقه مجامع سال های گذشته ، «سمگا» حدود 12درصد از سود های شناسایی شده را میان سهامداران تقسیم می کند.