رضا نوحی حفظ آبادی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: برای اخذ تاییدیه عبدالعلی علی‌عسگری، متقاضی سمت مدیریت عاملی جدید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس چیزی هنوز برای من ارسال نشده است.

وی بیان کرد: باید اول دید که معارفه او به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شده و بابت این موضوع، مستنداتی به سازمان بورس ارایه خواهد شد؟

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورت ارایه این مستندات، فرد معرفی شده باید پرسشنامه مربوط به داوطلب تصدی مدیریت عاملی را تکمیل کند که در این پرسشنامه سوابق افراد متقاضی ذکر می‌شود که این سوابق مورد بررسی هم قرار می‌گیرد.

نوحی حفظ آبادی بیان کرد: چنانچه فرد متقاضی تصدی این سمت، سابقه مربوط با تصدی این شغل را نداشت مطابق قانون با او رفتار می‌شود. در حال حاضر چون چیزی در این خصوص به دست ما نرسیده نمی‌توانیم بررسی داشته باشیم.

وی گفت: عبدالعلی علی‌عسگری رئیس پیشین سازمان صداو سیما، به تازگی و با حضور جواد اوجی، وزیر نفت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس معرفی و جایگزین جعفر ربیعی در این سمت شده است.