به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهایی که اخیرا از سوی یک مرکز مطالعاتی منتشر شده است، در ۶ماهه اول سال جاری ارقام عملکردی شرکت‌های دولتی در بخش درآمدها با انحراف ۵۰ درصدی، از ۵۲۳ هزار میلیارد تومان مصوب به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در بخش هزینه‌ها رقم مصوب ۶ ماهه اول ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان با انحراف ۶۶ درصدی به ۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش سود مصوب این میزان با انحراف ۴۴ درصدی از ۳۸ هزار میلیارد تومان مصوب، نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در بخش رقم زیان نیز، این میزان هزار ۶۶۹ میلیارد تومان مصوب شده بود که رقم عملکردی آن با رشد بی‌سابقه ۳ هزار و ۱۲۰ درصدی به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.