به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ فعالیت این شرکت دولتی منجر به زیان خالص ۱۰۶۴ میلیارد تومانی شده است.

اطلاعات صورت مالی شرکت راه‌آهن نشان می‌دهد زیان خالص شرکت در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده، به‌طوریکه از زیان ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین سود ۳۲۶ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹، این شرکت در سال ۱۴۰۰ زیان خالص ۱/۹ همتی و در سال ۱۴۰۱ نیز زیان ۲ همتی به ثبت رسانده است.