به گزارش «نود اقتصادی» دکتر محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اظهار کرد: مجلس در تدوین برنامه هفتم اکثرا با دولت لجبازی می کرد. نتیجه هزینه هایی که نمایندگان مجلس در برنامه هفتم ایجاد کردند سر خوردگی جامعه است.