به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده در متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان درآمدهای نفتی در نظر گرفته برای منابع بودجه در سال آینده ۵۸۵ هزار میلیارد تومان است که سهم ۲۳/۸ درصدی از کل منابع بودجه عمومی دارد.

همچنین با احتساب درآمدهای مالیات بر واردات، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت به ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که سهم ۵۱/۳ درصدی از کل منابع بودجه عمومی دارد.

قابل ذکر است در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم مالیات به بالاترین مقدار از تامین منابع بودجه عمومی و سهم نفت نیز به کمترین مقدار (به جز سال کرونایی ۱۳۹۹) خود رسیده است.