به گزارش «نود اقتصادی» محمد علی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: خرید تضمینی گندم نیز از ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تن عبور کرده و حدود ۴۶ درصد طلب کشاورزان پرداخت شده است.