به گزارش «نود اقتصادی» دکتر مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: بزرگترین قرارداد بعد از برجام خرید هواپیما از آمریکا بود، چه کسی گفته آمریکا از برجام منتفع نشده است. باید قراردادهای پسابرجام در همان روز اجرا نهایی می‌شد. معاون ارزی بانک مرکزی در مذاکرات برجام نقش دکور را داشت.