به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران، میزان وابستگی صنعت دارو به واردات مواد اولیه خارجی بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد رسیده بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۰ به ۲۴ درصد و سپس با تحریم‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳به ۱۶ درصد رسیده بود اما با شروع برجام این مقدار با ۴۴ درصد رسید. بار دیگر با شروع تحریم‌های دوره ترامپ، میزان وابستگی صنعت دارو به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به‌نظر می‌رسد کاهش یا افزایش وابستگی صنعت دارو به خارج عمدتا با افزایش یا کاهش محدویت‌های تحریمی تغییر می‌کند و کاهش وابستگی به مواد اولیه خارجی بیش از اینکه ماحصل برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، تابع محدودیت‌ منابع ارزی است.