به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شاغلان بخش تعاون کشور با افزایش ۵۶ هزار و ۱۷۴ نفری از ۱ میلیون و ۷۸۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱ میلیون و ۸۴۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.