اخبار شرکتها-ذهن و بصیرت تک تک انسان ها، دریچه ای است که از آن جهان و وقایع رخ داده در آن را می نگرند و خبرنگاران، با هنر پرداخت واقعی و روایت مسئولانه رویدادها، وظیفه ساختن ذهن انسان ها را بر عهده دارند.

دغدغه فراهم کردن خوراک های خبری و ارائه تصویر و تحلیل های واقع بینانه از رویدادهای گوناگون و سیراب کردن ذهن تشنه انسان امروزی از حقایق، مسئولیتی است که حساسیت کار خبرنگاران را نشان می دهد.

جایگاه این حرفه تا اندازه ای رفیع است که به جرات می توان گفت هیچ طرح و پروژه و خدمتی توسط دولت نمی تواند بدون بسته خبری هوشمندانه و اثرگذار به ثمر بنشیند.

خبرنگاران رسانه های کشور با اطلاع رسانی دقیق و حرفه ای، در تک تک موفقیت هایی که دولت ها در بخش های مختلف به ثمر نشانده اند، نقش مهمی را ایفا کرده اند.

کامیابی های بانک ملی ایران نیز در تحقق اهداف بلندش برای ارائه خدمات گوناگون به آحاد هموطنان در گوشه گوشه میهن اسلامی مان، مرهون تلاش های خبرنگارانی است که صادقانه پا به پای کارکنان این بانک خدوم کوشیده اند تا مسیر ارائه بهتر خدمات، هموار شود.

این تلاش های بی وقفه تلاشگران عرصه خبر را می ستایم و امید دارم که این قلم های خدوم و مسئول در یاری بانک ملی ایران و همه بخش های دولتی و غیر دولتی پر توان باقی مانند.