به گزارش «نود اقتصادی»، مراکز آبشناسان، سراج، خاوران، امام رضا(ع)، شهدای زمان اباد، بعثت، فدائیان اسلام، چیتگر، ابوذر و همه واحدهای سیار از ساعت ۷ تا ۱۶ و مراکز بیهقی، نیایش، دماوند، الغدیر و ایران خودرو از ساعت ۷ تا ۱۵ و مراکز شقایق و چمران از ساعت ۷ تا ۱۴ همچون روزهای قبل فعال است.