به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ تعداد گردشگران داخلی ایران تنها ۳ میلیون نفر بوده که نسبت به ۲۷۵ میلیون نفر گردشگر داخلی سال ۱۳۹۸ کاهش نزدیک به ۹۹ درصدی داشته است.

همچنین درآمد ایران از گردشگران خارجی نیز در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶۲ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به درآمد ۱۱ میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلاری سال ۱۳۹۸، با کاهش ۹۷ درصدی درآمد روبرو شده است.