اخبار شرکتها-به گزارش شاتا، این جدول شامل نام و قیمت پنج هزار قلم کالاست که ضمن درج قیمت پیشین آن‌ها، قیمت تولیدکننده و قیمت نهایی مصرف‌کننده را نیز دارد و در نهایت میزان کاهش نرخ آن‌ها از زمان اجرای این طرح را نشان می‌دهد.

نکته مهم آن است که این کاهش قیمت در خصوص 5 هزار قلم کالا و نه 5 هزار نوع کالا است؛ به این معنی که 5 هزار قلم کالای مشمول کاهش قیمت در مجموع در 34 گروه کالایی قرار دارند.

همچنین این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که طرح خرید شفاف از حدود 3 ماه پیش آغاز شده و تا تابستان 1401 ادامه خواهد داشت.

در طرح خرید شفاف برای ایجاد شفافیت و رقابت‌آفرینی، محصولات و کالاهای پرگردش (سرمایه‌ای و مصرفی) در چهار مرحله مشمول طرح درج قیمت تولید‌کننده شدند.

براساس این جدول از زمان اجرای طرح خرید شفاف، قیمت ۵ هزار قلم کالا سیر نزولی داشته‌ است.

جدول یاد شده در نشانی زیر قابل دسترسی است:

https://cppo.mimt.gov.ir/s/mfacxj8