اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی مرکز، گزارش بررسی  "اوراق بدهی"  از مجموعه مطالعات  بررسی نظام مالی دولت؛  به همت گروه نظام‌های نوین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و مدل‌سازی، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر شد. 

این گزارش ضمن بررسی تأمین مالی بودجه عمومی کشور طی 8 سال اخیر پیشنهادات متنوعی را به منظور مدیریت بازار بدهی ارائه نموده است که از آن جمله می توان به  افزایش عمق بازار بدهی با هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش تنوع ابزارهای مالی، اتصال به بازارهای مالی خارجی و به‌کارگیری شیوه‌ها نوین مدیریت بدهی و پایبندی به اصول و عمق بخشی به این بازار اشاره کرد. 

این گزارش 145 صفحه ای به همت دکتر جمال کاکائی، دکتر محمدرضا اخوان و نظارت علمی محمدجواد محسنی‌نیا تدوین شده است. 

این گزارش به صورت کامل در تارنمای مرکز به نشانی www.dfrc.ir   بارگزاری شده است.