به گزارش «نود اقتصادی» براساس اظهارات حسابرس صورت مالی بانک صادرات، این بانک بخشی از تسهیلات معوق خود را به طور مکرر بدون دریافت بخشی از اصل و سود متعلقه، امهال یا تمدید کرده و به عنوان تسهیلات جاری شناسایی کرده است.