به گزارش «نود اقتصادی»، دکتر  داود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی (منتقد درج قیمت تولید کننده روی کالا) اظهار داشت: زیان این گونه طرح‌ها قبل‌تر در مبانی نظری امتحان شده و نباید جامعه را به عنوان آزمایشگاه تلقی کنیم. نیازی نیست یک موجود جدیدی را برای جلوگیری از تبانی و پایین آوردن حاشیه سود خلق کنیم. اولین هزینه این کار گرفتن زمان مردم است. دولت گرانی را نتیجه گران فروشی می‌داند در حالی این دو باهم متفاوتند و دولت خودش گرانی را ایجاد کرده است.

در همین رابطه ببینید:

وزارت صمت با طرح درج قیمت تولید کننده زمینه تبانی بین تولید کنندگان را فراهم می‌کند
یک کشور را نام ببرید که تولیدکننده قیمت مصرف کننده را درج می‌کند؟
بازار انحصاری و شبه انحصاری خودرو را با سایر کالاها مقایسه نکنیم