به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی حسابرسی شده بانک سینا، این بانک در سال ۱۳۹۹ به مناسبت‌های مختلف، حدود ۲۷۳ میلیارد تومان کارانه و پاداش به کارکنان خود داده است.

قابل ذکر است از این رقم، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کارانه و ۱۷۳ میلیارد پاداش است.