در سال 1400 از 490 شرکت بورسی که اطلاعیه تقسیم سود منتشر کرده اند تنها 218 شرکت از سامانه سجام جهت پرداخت سود استفاده کرده اند.
به نظر می‌رسد جهت تمکین شرکت های بورسی از دستورالعمل‌ سازمان بورس، شورای عالی بورس به عنوان متولی بازار سرمایه در ایران، شرکت های بورسی را مکلف به استفاده از سامانه سجام نماید.