به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران متوسط هزینه برخی خدمات بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به طور قابل‌توجهی رشد داشته است.

برای مثال دستمزد کارگر وجین‌کار زن در بهار امسال نسبت به بهار ۱۳۹۹ حدود ۹۱/۶ درصد رشد داشته است. این مقدار برای کارگر مرد ۴۰/۴ درصد بوده است. دستمزد دروگر غلات مرد طی یکسال اخیر ۸۰ درصد، دیسک با تراکتور ۶۱/۲ درصد و شخم زمین دیم با تراکتور ۵۸/۷ درصد رشد داشته است.