به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش تفسیری شرکت ایران‌‌خودرو، این شرکت در مجموع ۱۱۵ شرکت اصلی و فرعی دارد.