به گزارش «نود اقتصادی»، بخشنامه‌های وقت و بی‌وقتی که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت جهت تعامل با کشورهای واردکننده را از فعال اقتصادی سلب می‌کند.