اخبار شرکتها-شرکت توزیع داروپخش با ۲۵ درصد رشد فروش، به رشد سود خالص ۱۱۷ درصدی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل دست یافت.