اخبار شرکتها-بررسی صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد، شرکت این بانک به ازای هر سهم، ۲.۹۸۰ سهم افزایش سود داشته است.

همچنین شرکت اصلی ۵۱۱ ریال سود شناسایی کرده که در هیچ یک از دهه های اخیر این عملکرد مثبت سابقه نداشته و با رشد بی سابقه ۵.۰۱۰ درصدی مواجه شده است.