اخبار شرکتها-درآمدزایی و سودآوری در راستای منافع ذینفعان سازمان به ویژه سهامداران همواره جز اولویت های اصلی بانک تجارت بوده است.

در چهار سال منتهی به پایان ۱۳۹۹ اقدامات اصلاحی گسترده ای در راستای کاهش و پوشش کامل زیان انباشته و سوداوری انجام داده است.