به گزارش «نود اقتصادی»، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: با اجرای طرح حذف دفترچه ها در مراکز درمانی، آزمایشگاهها و داروخانه ها اگر چه که در ظاهر میبایستی انتظار داشت که فرآیند دریافت خدمات برای خدمت گیرندگان بهتر شود اما متاسفانه برخی خبرها نشان از خروجی معکوس برای بعضی مراجعه کنندگان کارگر دارد.

وی بیان کرد: عدم استقرار برخی مراکز خصوصی به سامانه استعلام اعتبار بیمه تامین اجتماعی از روی عمد، در مواردی با وجود استقرار سامانه به بهانه قطع بودن ارتباط سیستم با سرور تامین اجتماعی باز هم از روی عمد و یا سهوی باعث پرداخت هزینه مضاعف به صورت تعرفه ی آزاد برای مراجعه کنندگان عمددتاً کارگر شده است که از هنگام اجرای طرح یاد شده انتقاداتی از سوی این قشر مناطق مختلف کشور را بدنبال داشته است.