به گزارش‌«نود اقتصادی»، احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند و ایفای تعهدات ارزی که روند نزولی داشت، برطرف و در زمان حاضر ۶۷ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ صادرکننده در کشور صد درصد ارز حاصل از صادرات خود که رقمی بیش از ۱۶ میلیارد یورو بود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند.