بر اساس گزارش استخراج شده توسط خبرنگاران «نود اقتصادی» گرانی سرسام‌آور ماهی و آبزیان در هفت سال اخیر، مصرف سرانه مردم ایران نسبت به پایان دولت دهم نصف شده است.