به گزارش «نود اقتصادی»، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اظهار داشت: در حال حاضر در بازار بورس آشوب ایجاد شده و کسانی که به بورس اطمینان داشتند، امروز دچار مشکل شده اند.  افرادی که مردم را به بورس دعوت کردند، امروز باید پاسخگوی این وضع باشند و نباید توپ را به زمین مجلس انداخت.

رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، اعضای هیئت رئیسه مجلس و اغلب نمایندگان پیگیر وضعیت بورس هستند اما مردم باید بدانند که افرادی که مردم را به بورس دعوت کردند باید پاسخگو باشد.