به گزارش ‌«نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که اقتصاد بسامان‌تر بود و بازارها نوسان نداشتند باید نرخ بهره را کاهش می‌داد در صورتی که افزایش یافت و در شرایط کنونی نیز باید نرخ بهره افزایش یابد که در کف خود قرار گرفته است. 

وی بیان کرد: متأسفانه هنوز نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز است و ساختار این‌گونه نتیجه می‌گیرد که اگر نرخ ارز کاهش یابد تورم نیز افت می‌کند درحالی که در سایر کشورها چنین توجهی به نرخ ارز ندارند و با ابزار نرخ بهره تورم خود را کنترل می‌کنند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در مجموع مهار تورم یک رکود کوتاه مدت به همراه دارد که باید آن را پذیرفت چرا که پس از یک دوره کوتاه نرخ تورم پایین به رشد تولید منجر می‌شود.