ببینید:بازدهی نامتعارف و نامولد در یک بازار، بازارهای دیگر را بهم می‌ریزد!