به گزارش «نود اقتصادی»، سود خالص شرکت بیمه تجارت نو در سال 98 به رقم 132 میلیارد تومان رسید هرچند که سود خالص این شرکت بیمه ای در سال ما قبل از آن، چیزی در حدود 37 میلیارد تومان بوده است.

در این بررسی که سود خالص 10 شرکت قدیمی  و تازه تاسیس مورد بررسی قرارگرفته اند،شرکت بیمه تجارت نو با فاصله ای معنادار، سایر رقبا را پشت سر گذاشت و رتبه نخست تحقق رشد سود خالص را از آن خود کرد.

در رتبه های بعدی، شرکت های با سابقه ای چون آسیا، پاسارگاد و معلم ایستاده اند.

دراین بررسی، بیشترین رشد سود خالص تحقق یافته ازآن شرکت بیمه تجارت نو و کمترین رشد سود خالص محقق شده نیز از آن سرمد بوده است.