«نود اقتصادی»-ولی الله افخمی راد معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت: توانمندی فردی، مدیریتی و بضاعت علمی و تخصصی و تجربی وزیر صمت اثر گذاری محدودی بر روند توسعه صنعتی و تجاری کشور دارد که البته نمی‌توان آن را نادیده گرفت ولی توقع ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در روند توسعه اقتصادی کشور را نمی‌توان انتظار داشت.

چرا که سیاست‌های توسعه‌ای کشور بر مبنای منطق اقتصادی پایه گذاری نشده و بیش از این که به افق برنامه‌ای علمی و اساسی بنگرد به گذران وضعیت حال آن هم با توسل به ابزارهای غیر اقتصادی که عمدتا نظارتی و کنترلی از نوع مداخله اجرایی در امور است توجه دارد.

تغییر و اصلاح سیاست‌های جاری اقتصادی هم مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی است. لذا مادامی که سیاست‌های اقتصاد کلان منطبق بر ساز و کار بازار تغییر نیابد و کار مردم به خودشان واگذار نشود از وزیر صمت نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی و ثبات در اقتصاد کشور را داشت.