به گزارش «نود اقتصادی»، رئیس سابق هیات مدیره شرکت بیمه میهن گفت: در حال حاضر در دنیا، نهاد ناظری با مدل بیمه مرکزی ایران وجود خارجی نداشته و شیوه نظارتی با مدل بیمه مرکزی مربوط به 70 سال قبل بوده و نظارت با شیوه بیمه مرکزی ایران مدت‌ها است که در دنیا منسوخ شده است.


عبداله رحیم لوی بنیس در گفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشته که در بیمه مرکزی به قدری آیین‌نامه وجود دارد که صنعت بیمه در آن گم شده است!
به گفته وی، بیمه مرکزی در حال حاضر هم رقیب شرکت‌های بیمه‌ای بوده و هم ناظر بر عملکرد آنها است که این امرخود حاکی از تضاد منافع است و ادامه داد که بیمه مرکزی خود آئین نامه حاکمیت شرکتی را ابلاغ کرده اما خود بیمه مرکزی به آن پایبند نیست زیرا آیین نامه حاکمیت شرکتی بر مدیریت تعارض منافع تاکید دارد.


این کارشناس صنعت بیمه، در بررسی شیوه نظارت، جلوگیری از تخلفات و به روز رسانی آیین نامه‌ها در بیمه مرکزی در دوره‌های مختلف روسای کل بیمه مرکزی، تصریح کرده که هیچ تغییر جزئی و یا کلی دراین زمینه و در دوره روسای کل بیمه مرکزی دیده نمی شود زیرا ساختار اجازه چنین تغییری را نمیدهد.


رحیم لویی بنیس، ضعف در نظارت بیمه مرکزی برصنعت بیمه را به شلوغ بودن حیطه فعالیت نهاد ناظر برشمرده و تاکید کرده که بیمه مرکزی در حال حاضر، وارد موضوعاتی چون تصدی گری، نظارت و سیاستگذاری شده که انجام همگی اینها باهم، تعارض منافع ایجاد می کند.
به گفته وی، انتظار نظارت قوی بر صنعت بیمه ازناحیه بیمه مرکزی که همه موارد مذکور را باهم انجام می دهددور ازذهن است.


رحیم لویی بنیس، در عین حال یاد آور شد که در تمام دنیا در کنار نهاد ناظر بخش هایی همچون اتحادیه و سندیکاها وجود دارد که برخی از نظارتها و امور اجرایی در این راستا به آنها محول می شود اما بیمه مرکزی هیچ نهاد خود گردان و مردم نهاد را در کنارخود ندارد که بخشی از وظایف خود را به آنها واگذار کند و به مامواریت اصلی خود بپردازد زیرا بیمه مرکزی سندیکا را به رسمیت نمی شناسد.