به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران سید امیر برهانی نائینی در مراسم رو نمایی از بسته حمایتی جهش صادرات فناورانه و دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور وزیرصنعت معدن و تجارت برگزار شد افزود، این بسته حمایتی در قسمت صدور ضمانت نامه با حداقل وثایق به دنبال تضمین تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی سیستم بانکی کشور برای شرکتهای این حوزه با حداقل وثایق نوع اول انجام خواهد شد.

وی ادامه داد در بخش اعطاء سقف سالیانه به شرکتهای دانش بنیان با عملیاتی شدن این بسته حمایتی، بوروکراسی اداری کاهش و صرفا یکبار در سال از این شرکتها مدارک اخذ و اعتبار سنجی برای دوره یکساله صورت می گیرد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت در بخش انعقاد تفاهم نامه نیز صندوق ضمانت صادرات با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به منظور حمایت از شرکتهای صادراتی فعال در این حوزه ها اقدامات قابل تاملی را انجام داده است که می تواند برای شرکتهای دانش بنیان تاثیر گذار باشد.

برهانی گفت: این بسته حمایتی ریسک عدم پرداخت مطالبات صادرکنندگان ایرانی از خریداران خارجی در سررسید قراردادهای تجاری و پیمانکاری از طریق شرکتهای امین در ابزارهای پرداخت را کاهش خواهد داد.

وی اضافه کرد همچنین با عملیاتی شدن این بسته حمایتی، جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات خریداران یا بانکهای خارجی نزد شرکتهای امین صادرکنندگان تسهیل خواهد شد.