به گزارش «نود اقتصادی» بانگاهی عالمانه به کشورهای توسعه یافته متوجه ارتقاء کمی وکیفی درسطوح مختلف خصوصا زیرساخت ها،تکنولوژی،وسایل حمل ونقل جمعی، اهم ازارتقاء ناوگان هوائی،ریلی،دریائی وجاده ای می شویم.
هرچندکه وجود تحریم های ظالمانه برعلیه ایران اسلامی را نباید نادیده گرفت امابه نقل قول ازانجمن های صنفی وبرخی کارشناسان درحوزه حمل ونقل ریلی،میتوان بابهرمندی ازنخبگان وبه کارگیری ظرفیتهای بالقوه،شاهدخروج راه آهن ازبحران فعلی وتوسعه ای درترازایران اسلامی باچشم اندازی که رهبرفرزانه انقلاب به آن اشاره نموده را احساس نمود.
که متاسفانه درکشورمادرحال حاضردرحوزه ی حمل ونقل ریلی باری ومسافری بارویکرد فعلی نقدهای منصفانه متعددی وارداست .

بهرمندی ایران اسلامی ازرهبری حکیم وعالم فرزانه نعمتی است که همگان بایدازوجودحضورش خداراشاکروسپاسگزارباشند،ایشان بارهاتذکرات وتوصیه هایی پیرامون توسعه حمل ونقل ریلی فرموده اند:که تمامی کارشناسان اقتصادی،دلسوزان این صنعت ومتبحرین این توصیه هارابی نقص وکارآمد دانسته اندکه درنهایت کشوربتوانددرحوزه ترانزیت وحمل ونقل مسافری وگردشگری وباربری ریل پسند منافع عظیمی راعاید نظام وملت عزیزبنماید.

درادامه این متن درتلاش هستیم که بتوانیم منافع حوزه حمل ونقل ریلی(باری ومسافری) رابحضورتان معروض داریم.

_حجم باریک واگن باربری با حجم سه تریلی یکسان است.یعنی حجم تناژ بارقابل انتقال بر روی ریل توسط یک رام قطار باتعدادزیادی تریلی بر روی جاده قابل مقایسه است.وقطعاازتخریب جاده وتلفات جاده ای جلوگیری می کند.

_مصرف سوخت درحمل ونقل ریلی یک هفتم جاده می باشد.

_دربخش واگن های باربری به لحاظ حجم(تن)،زمان وسلامت بار درمقایسه با جاده بسیارایده آل است.

_امنیت چه درحوزه باربری یا مسافربری بسیارمطلوب ترازجاده است .

_حمل ونقل ریلی به لحاظ زیست محیطی وآلودگی ناچیز،بسیارکم زیان ترازناوگان جاده است.

_درحمل ونقل،امنیت مسافران وباربری بسیاربالاترازحمل ونقل جاده ای است.

تنهانقص ناوگان ریلی سرعت آن است که قطعاباحضورمناسبتربخش خصوصی ونخبگان این صنعت میتوان باساخت وتولیدلوکوموتیوها و واگن های پیشرفته مانندخیلی ازکشورهااین نقص برطرف خواهد شدوشاهد آن خواهیم بود که ناوگان ریلی به لحاظ هزینه،زمان،امنیت،حجم،محیط زیست کاملا مناسب وتوسعه یافته تلقی گردد.
به همین منظوروباتوجه به تاکیدات رهبرفرزانه انقلاب،ریاست محترم جمهوروسایرسران قواتوجه به توسعه این صنعت اجتناب ناپذیراست زیرا سبب بالندگی وجهش اقتصادکشورخواهدشد.
نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید بامشارکت مردمی شاه بیتی تمام وکمال است برای اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران بتواند نقص ها،کمبودهاوعقب ماندگی های خودرادرمان کند.
تعبیرمشارکت مردم درراه آهن به معنای حقیقی کلمه یعنی همراهی قدرتمندبخش خصوصی ، عزیزانی که سالهاست بازحمات وخدمات شایسته به تنهایی سبب ارتزاق روزی هزاران ایرانی وفادارشده اندوحتی درجذب نخبگان دانشگاهی،جلوگیری ازمهاجرت آن ها،ساخت قطعات این صنعت وتعمیرات وقطع وابستگی وجلوگیری ازخروج ارز،سرداران بی نام ونشانی هستند که دوام  وقوام راه آهن تااین لحظه مدیون این عزیزان است.
اماوقتی پای حرف دل این عزیزان بی نام ونشان می نشینیم بااین همه کوشش وازخودگذشتگی وتوفیقاتی که برای این صنعت به ارمغان آورده اند متوجه ناملایمتی ها،کم مهری ها،بی توجهی های راه اهن نسبت به آنهامی شویم.
شرکتهای خصوصی باربری برای ادامه حیات خودباید به دنبال بارهای ریل پسند باشندواین بزرگترین دغدغه آن هاست وباید صاحب کالا رادراین موضوع متقاعدکنندپس ازآن نسبت به حمل باربه مقصد اقدام کنندکه غمگین ترین بخش ماجرا اینجاست که باید مدتهادوندگی کنندتابتوانندکرایه بارحمل شده راازصاحب کالا بگیرند.

اما غیرمنطقی ترین قسمت ماجراسهم حدود ۸۰درصدی راه آهن وحدود۲۰درصدبخش خصوصی ازاین معامله است،این درحالی است که وظیفه راه آهن تنهادادن حق دسترسی بر روی ریل است وتمام زحمات واستهلاک وهزینه های مربوطه به عهده بخش خصوصی است که متاسفانه کمترین بهره اقتصادی راازاین ماجرامی برد.
ای کاش راه آهن به  وظیفه حوزه نظارتی خود بهترعمل می نمود یاحتی میتوانست سهم دولت ازبخش حمل ونقل خصوصی ازصاحب کالا توسط راه آهن وصول گرددتادرفرآیندرفتارهاومقررات مالی صاحب کالابخش خصوصی، کمتربرای پرداخت حق راه آهن صدمه ببیند.

که متوجه شدیم نه تنها صحیح وقانونی نیست بلکه درپیگیری هایی که ازمجلس شورای اسلامی بعمل آمده متوجه شدیم نامه ای خطاب به راه آهن جمهوری اسلامی ایران صادرشده که دراین نامه به صراحت تخلف راه اهن رادربستن دسترسی شرکتها به علت مطالبات مالی خلاف قانون اعلام کرده است.
این درحالی است که پیاده نظام دشمن وعوامل نفوذی بارها درجواب مکاتبات "کمسیون اصل ۹۰"و"دیوان محاسبات"و"سازمان بازرسی کل کشور"و"شورای رقابت"و"تشکل های صنفی"کاملا بی توجه وبی تفاوت بوده وتحت هیچ شرایطی به قوانین امره واحکام قضائی صادره ازجمهوری اسلامی ایران تمکین ننموده اند.

قانون راه های مختلفی رابه جز قطع دسترسی برسرراه آهن گذاشته مثلا به اندازه مبلغ طلبی که ازشرکتها دارد،واگن های حمل بارآن شرکتها رابه صورت موقت  دراختیار بگیردوازواگن ها کسب درآمدکندتازمانی که کل مبلغ بدهی بدست آید سپس راه آهن واگن هارابه شرکت بدهکار برمی گرداند.
قطع دسترسی شرکت ها سبب می شود که بارازریل به جاده منتقل شود که معضلات زیر رابه همراه دارد:

۱_افزایش قیمت حمل بار

۲_ایمنی کمتردرسلامت بارجاده ای نسبت به ریل واحتمال افزایش سوانح جاده ای

۳_آلودگی ناشی ازسوخت برای محیط زیست وافزایش ترافیک درجاده

۴_خطرتصادف درجاده رابرای سایرخودروها افزایش می دهد.

۵_درمقایسه حمل باردرجاده باریل ، هزینه واتلاف زمان بیشتری دارد وحجم بار کمتری درجاده نسبت به ریل منتقل می شود.

۶_استهلاک وتخریب جاده

یعنی بروز اتفاقاتی ناخوشایند ،واقعه شومی که سالهاست دشمنان برای تحقق آن برنامه ریزی کرده اند یعنی ارام آرام ورشکستگی،ارام آرام حذف شرکتهای خصوصی ،یعنی تعدیل نیرو ،یعنی عدم تمکین به گفته های ولی امرشیعیان جهان باموضوع شعارسال

به هرحال بستن دسترسی یعنی قطع شریان های حیاتی بخش خصوصی وشرکتها آن هم شرکت هایی که درخدمت  به راه آهن وکشور درخشیده اند.

پیاده نظام دشمن وعوامل نفوذی سبب شده اند تا راه آهن نه تنها رشد وتوسعه راتجربه نکندبلکه باحذف وزمین گیرکردن شرکتهای خصوصی سبب کاهش درآمد راه آهن،کاهش حجم بارجابجاشده نسبت به سال های قبل وحتی شاهد افزایش سوانح اتفاق افتاده درسال گذشته باشیم.سوانحی که باعث شد چندین دستگاه لوکوموتیووچندبرابر آن واگن که ازسرمایه های ملی واستراتژیک محسوب می شود ازبین رفته وآمار ناوگان به کمترین تعداد خوددرسالهای گذشته رسیده است.
ازاین رو با برگزاری نشست های خبری یک طرفه وگزارشات خلاف واقع وآمارهای ساختگی درتلاشی مذبوهانه برای موفق وخوب جلوه دادن عملکرد راه آهن نزد افکار عمومی هستند..
درمصاحبه ای باچندتن ازمدیران شرکتهای خصوصی باربری متوجه شدیم که راه آهن درخواست تشکیل جلسه ای مشترک یا ملاقات با آن‌ها رافراهم ننموده وحتی برای اخذتقدیرنامه ازشرکتهای خصوصی با ابزار مطالبات مالی آنها را گروگان گرفته وباارائه متن به آنها برای خود تقدیرنامه اخذ نموده اند.
مقام معظم رهبری دردیداراخیرباکارگران تولید،راستون اقتصادکشوروکارگران را،ستون فقرات تولیددانستندوعدم امنیت شغلی کارگرراظلم دانستند.حال شرکتهایی که دسترسی آنها قطع شده وزیربار پرداخت حقوق بدون درآمددر حال کمرخم کردن وفروپاشی هستند،اگراین رویه ادامه پیداکند قطعا ناکامی های بزرگی برای بخش خصوصی در راه اهن ونیروهای شاغل وکارگران ودرنهایت سبب تعدیل نیرو وحذف شرکتهاخواهدشد.

امیدوارم راه آهن جمهوری اسلامی ایران باصیانت وحفظ وحمایت ازشرکت های خصوصی درراستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درموضوع راه آهن و شعارسال ومشارکت مردمی وتوسعه وبالندگی این صنعت استراتژیک،کارنامه درخشانی را در عملکرد خودثبت وضبط نماید.

این درحالی است که راه آهن گاها به دلیل اخذمطالبات ازبخش خصوصی اقدام به بستن دسترسی های شرکت هایی می کند که سالهابرای کشور خون دل خورده اند.
به همین منظور سراغ قانون رفتیم که آیا بستن دسترسی شرکتهاجهت استفاده ازخطوط ریلی به دلیل مطالبات مالی صحیح است؟

خبرنگار: اسماعیل کوهی مقدم