به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال جاری ترانزیت خارجی از مسیر ایران به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۹ داشته است.

مقایسه داده‌های ترانزیت خارجی ایران نشان می‌دهد عدد ۱۴/۲ میلیون تن ۱۰ ماهه امسال رکورددار بالاترین ترانزیت عبوری از مسیر کشورمان طی یک دهه اخیر بوده است.

قابل ذکر است اگر در دو ماه پایانی سال نیز عدد ۲ میلیون تن محقق شود، ترانزیت عبوری از ایران در ۱۲ ماهه سال جاری به ۱۶ میلیون تن خواهد رسید.