سید امیر برهانی نائینی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران جزو سازمانهای پیشرو وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به منظور ارائه خدمات هر چه بیشتر به صادرکنندگان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه از این پس مشتریان می توانند اکثریت خدمات خود را در صورت ورود به سامانه دریافت کنند ادامه داد مرحله بعدی هوشمند سازی ارائه این خدمات می باشد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات گفت تلاش می کنیم تا در گامهای بعدی توسط این سامانه، ارائه خدمات را به صادر کنندگان و مشتریان تسهیل کنیم و با بهره مندی از نرم افزارهای به روز از فضای سنتی خارج شویم و خدمات چابکتری را ارائه نماییم.

برهانی با بیان اینکه از اولویتهای صندوق عدم تمرکز گرایی در مرکز بود، تصریح کرد با حضور در استانها و شهرستانها تلاش کردیم در سال گذشته از اتاقهای بازرگانی که ظرفیت بالایی دارند ضمن آموزش به صادرکنندگان اطمینان دهیم که در محل خود می توانند از خدمات صندوق بهره مند شوند و صندوق تنها نظارت خواهد کرد.

وی در خصوص توجه به شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان نیز گفت با برنامه ریزی صورت گرفته تحت عنوان مصوبه حمایتی تلاش کردیم تا بنگاههای کوچک و متوسط را با این مکانیزم تحت پوشش قرار دهیم و با توجه به کاهش صدور خدمات دانش بنیان ها مذاکراتی با صندوق صنایع پیشرفته و نو آوری و شکوفایی صورت گرفته که با انعقاد تفاهم نامه همکاری می توان حمایت بهتری از شرکتهای دانش بنیان صورت گیرد.