به گزارش «نود اقتصادی» دعوای اصلی طرفداران و مخالفان واردات خودرو‌های کارکرده، مسئله تأمین ارز موردنیاز برای این طرح است. مخالفان با تأکید بر تنگنای ارزی فعلی، اجرای این طرح را عاملی بر افزایش تقاضای ارز می‌دانند؛ درحالی‌که موافقان به خصوص نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید سازوکاری ایجاد کند تا مردم با ارز‌های خانگی خود، بتوانند واردات خودرو‌های کارکرده را انجام دهند، اما آیا در شرایط فعلی، استفاده از روش واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو صحیح است؟