به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی کارگزاری مفید، درآمد این کارگزاری بورسی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ حدود ۹۶۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۴۱ درصدی داشته است.

همچنین با احتساب عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، مجموع درآمد عملیاتی این کارگزاری از «کارمزد و حق‌الزحمه معالات بورسی» در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که شامل ۷۳۵ میلیارد تومان برای ۶ماهه نخست و ۹۶۵ میلیارد تومان برای ۶ ماهه دوم است.