به گزارش «نود اقتصادی» مرکز آمار ایران،بر اساس موارد مختلف قانونی شامل ماده ۳ قانون این مرکز،ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مصوبات مکرر شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی و متولی تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور مانند حسابهای ملی (رشد اقتصادی) و شاخصهای قیمت (نرخ تورم) میباشد و در تمامی گزارشهای رسمی باید به اعداد این مرکز استناد شود.

در حالی که تاکنون بانک مرکزی هیچگونه آماری را در خصوص تورم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است برخی گزارش های منتشر شده به نقل از افراد آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است.
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰,۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه)، ۵۵.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
بنابراین تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱که ۴,۷ درصد بوده است،کاهش یک واحد درصدی را نشان می دهد. این عدد برای گروههای عمده  «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات «۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات «۳.۵ درصد بوده است. 
بر اساس این گزارش اعداد نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل کشور به صورت جدول زیر می باشد:

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲  که در کل کشور عدد ۴۷,۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶.۰ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
نمودار تورم ماهانه و نقطه به نقطه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای به صورت زیر است:

بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶,۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳.۷ می باشد. نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ به تفکیک استانهای کشور به صورت نمودار زیر می باشد: