به گزارش «نود اقتصادی» شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس اظهار کرد: هر دولت شش ماه تا دو سال بیشتر نتوانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و نزدیک انتخابات مقاومتش شکسته است. اگر نتوانیم در نظام مالی تحویل ایجاد کنیم حتما رشد نقدینگی خواهیم داشت.