به گزارش «نود اقتصادی» براساس پیمایش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمن‌ماه برای کل اقتصاد ایران عدد ۵۱/۳۵ محاسبه شده‌است و فعالیت شرکت‌ها برخلاف رکود دیماه، در بهمن ماه رشد داشته‌ است.

گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در‌ بهمن‌ماه به‌جز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، همه مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

همچنین شاخص مدیران خرید صنعت نیز در بهمن‌ماه عدد ۵۷/۳۹ به‌دست آمده‌ و بیشترین میزان ۸ماهه اخیر را ثبت کرده و در میان مؤلفه‌های اصلی، به غیر از موجودی مواد اولیه که با کاهش همراه بوده، سایر مؤلفه‌های اصلی نسبت به دیماه افزایش داشته‌اند.