به گزارش «نود اقتصادی»، درآمد کارمزدی بانک سینا طی دی ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود 141 درصد افزایش و از مبلغ 426 میلیارد و 892 میلیون ریال به بیش از یک هزار و 31 میلیارد ریال ارتقا یافت. از سوی دیگر، درآمدی کارمزدی "وسینا" در بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 86 درصدی از حدود 472 میلیارد ریال به بالغ بر 876 میلیارد ریال رسید. 

افزایش درآمد تسهیلات
بر اساس این گزارش ، در  بررسی کارنامه عملکرد دی و بهمن سال جاری بانک سینا رشد درآمد تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال گذشته به چشم می خورد. به گونه ای که، درآمد تسهیلات "وسینا " در بهمن سال جاری با جهش 22 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از پنج هزار و 770 هزار میلیارد ریال و در دی ماه همان سال با حدود 40 درصد رشد ،حدود پنج هزار و 878 میلیارد ریال ارزشگذاری شده است.

روند مثبت سپرده سرمایه گذاری
بانک سینا در جریان فعالیت بهمن 1401 بالغ بر یک هزار و 210 میلیون میلیون ریال و در دی ماه همین سال حدود یک هزار و 100 میلیون میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری شده دریافت کرد. جذب سپرده این بانک در بهمن سال جاری 78 درصد و در دی ماه امسال 65 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشت. 

رشد مطلوب سود سپرده
بانک سینا  فعالیت بهمن ماه 1401 را با پرداخت بیش از چهار هزار و 112 میلیارد ریال سود به سپرده گذاران سپری کرد ، این رقم برای دوره عملکرد دی ماه این بانک بورسی  حدود چهار هزار میلیارد ریال محاسبه می شود.در مجموع روند سود سپرده "وسینا "طی بازه زمانی  دی و بهمن 1401نسبت به سال 1400 با رشد 15 و 16 درصدی همراه بود.