به گزارش «نود اقتصادی»، محسن شیراوند، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمتی که در سه محصول گوجه فرنگی زراعی، سیب زمینی و پیاز در بازار و قیمت مصرف کننده شاهد بودیم، برای تعدیل بازار مصرف کننده عوارض در نظر گرفته شد. این عوارض موقتی است و زمانی که قیمت بازار به قیمت متعادل خودش که فاصله قیمتی بین سر مزرعه تا مصرف کننده یک عدد مشخصی است که آنالیزی دارد و از این عدد فراتر نرود این عوارض قطعاً برداشته خواهد شد.

وی بیان کرد: عوارض صادراتی یکی از ابزارهای تنظیم بازاری است که کاملاً موقت است یعنی این گونه نیست که ما برای تنظیم بازار بخواهیم بگوییم از شش ماه قبل باید اعلام کنیم، برآوردمان بر این است که نهایتاً یک یا دو هفته این عوارض عملکرد خودش را بر بازار بگذارد.