به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار داشت: مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد می‌شود و گزارشی از عواملی که موجب بی انضباطی مالی و پولی در کشور می شود و نیز تخلف دستگاه ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی انضباطی های بانکی و... به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود.

وی بیان کرد: تقریباً تمام موتور های ایجاد تورم چه از ناحیه بی انضباطی های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان های بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان می‌باشد.

وزیر اقتصاد افزود: در اولین گزارش کمیته رصد بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.