به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارها؛ میزان صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای از ۱۶/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۱/۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ و به ۲۰/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

همچنین سهم ایران نیز از بازار سازمان شانگهای از ۵۲/. درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴۲/. درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده بود که در سال ۲۰۲۱ این مقدار به ۵۴/. درصد رسیده است.