در همین رابطه ببینید:

کشور را در شرایط منفی و زیر صفر از دولت قبل تحویل گرفتیم
ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت اوراقی که دولت قبل منتشر کرده ، پرداخت می‌کنیم
مصارف کشور در دولت روحانی از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید