به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت نیرو در پایان خردادماه امسال متوسط قیمت هرمترمکعب آب شرب شهری حدود ۷۹۰ تومان بوده است.

با در نظر گرفتن اینکه هرمترمکعب معادل ۱۰۰۰ لیتر است، دولت هر لیتر آب شرب شهری را کمتر از یک تومان (معادل ۷۹/. تومان) به مردم عرضه می‌کند. این درحالی است که قیمت هر لیتر بطری آب معدنی به طور میانگین  ۵ هزار تومان است. به عبارتی قیمت یک بطری ۱ لیتری آب معدنی معادل ۶۳۲۹ برابر قیمت یک لیتر آب شرب شهری است. 

قابل ذکر است اخیرا هاشم امینی معاون نظارت و بهره برداری شرکت آبفای کشور درباره قیمت تمام شده آب شرب شهری مدعی شده یک مترمکعب آب شرب برای دولت ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود اما دولت آن را زیر ۱۰۰۰ تومان به مردم می‌فروشد. سخنان هاشم امینی کمی دور از واقعت به نظر می‌رسد بااین‌حال در سال ۱۳۹۹ این مقدار ۲۷۰۰ تومان ذکر شده است.